අභිධර්මයචෛතසික ප්‍රඥා චෛතසිකයට දැනෙන අවබෝධය

ප්‍රඥා චෛතසිකයට දැනෙන අවබෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close