නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ලෝකය සහ නිවන තේරුම් ගැනිම

ලෝකය සහ නිවන තේරුම් ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close