දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය කය වචන සංවරවීම- සීල ගුනය

කය වචන සංවරවීම- සීල ගුනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close