දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය සිත තුළින් අවංක වීම

සිත තුළින් අවංක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close