දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය නිවන් දැකීමට සිත අවංක කර ගැනීම

නිවන් දැකීමට සිත අවංක කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close