භාවනාවකර්මස්ථානදස කසින විඤ්ඤාණ ධාතු

විඤ්ඤාණ ධාතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close