දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව හිත මිස කය නැති ඔබ ලොව

හිත මිස කය නැති ඔබ ලොව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close