ත්‍රිවිධ රත්නය සාසන අන්තර්ධානය

සාසන අන්තර්ධානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close