නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නාම මාත්‍ර චිත්ත ප්‍රසාදය

නාම මාත්‍ර චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close