ත්‍රිවිධ රත්නය බුද්ධ ධම්ම සංඝ කෙරෙහි සංඥා මාත්‍රය

බුද්ධ ධම්ම සංඝ කෙරෙහි සංඥා මාත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close