නිවන් මගසීලය සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා

සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close