භාවනාව සමාධිය ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණයට

සමාධිය ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණයට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා