භාවනාව ප්‍රඥාව සසර කෙලවර කර ගැනීමට

ප්‍රඥාව සසර කෙලවර කර ගැනීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා