භාවනාව ආපෝ භාවනාව

ආපෝ භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා