භාවනාව තේජෝ භාවනාව

තේජෝ භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා