ඉන්ද්‍රිය හයක් තිබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close