නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය නිච්චයි සැපයි ආත්මයි

නිච්චයි සැපයි ආත්මයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා