නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නොඇලෙන්නේ නොබැදේ

නොඇලෙන්නේ නොබැදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close