නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නොබැදෙන්නේ මිදේ

නොබැදෙන්නේ මිදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close