නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මිදුනේ මිදුවෙමියි දැන ගනී

මිදුනේ මිදුවෙමියි දැන ගනී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close