ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා

යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close