අභිධර්මය සහජාත වස්තු

සහජාත වස්තු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close