අභිධර්මයරූප අනිදස්සනං අප්පටිගං ධම්මායතන පරියාපන්න රූපං

අනිදස්සනං අප්පටිගං ධම්මායතන පරියාපන්න රූපං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close