සැදැහැ සිත් ඇති සැම දෙනා වෙත,

ඔබ හැම වෙත වඩාත් හොඳින් සදහම් අමා රස ගෙන ඒම පහසු වන පරිදි, අද දින (ජුනි මස 4 වන දින) ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී 8:30 ත් රාත්‍රී 9:30ත් අතර සිදුවන අත්‍යවශ්‍ය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් මෙම වබ් අඩවිය වසා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
මේ හේතුවෙන් සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳව අපගේ කණගාටුව....

තෙරුවන් සරණයි!