ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ආනාවිතික්කමාවරණ

ආනාවිතික්කමාවරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close