ත්‍රිවිධ රත්නය භවය උදුරා හරින්නේ භික්ඛූ

භවය උදුරා හරින්නේ භික්ඛූ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා