දාන කථාපිං අනුව සතුටු වීම

අනුව සතුටු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා