ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා

අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close