ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා

ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close