පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම

අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close