මාතා යථා නියං පුත්තං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close