ආයුසා ඒක පුත්ත මනු රක්ඛේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා