මානසං භාවයේ අපරිමාණං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා