ඒකේන භෝගේ භුජෙය්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close