ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා

ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close