නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගුණ දැක පැහැදීම

ගුණ දැක පැහැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close