නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ප්‍රඥා මූලිකව ඉපදීම

ප්‍රඥා මූලිකව ඉපදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close