දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය සතර අපා ගතවීමට තරම් වටිනා දෙයක් නැහැ

සතර අපා ගතවීමට තරම් වටිනා දෙයක් නැහැ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close