ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත යමක් යමක් නිසා හට ගත් රාග ද්වේෂ මෝහ

යමක් යමක් නිසා හට ගත් රාග ද්වේෂ මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close