* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුදු පියාණන් හටද විපාක පලදීම

බුදු පියාණන් හටද විපාක පලදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close