ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පිං හා පිං විපාක

පිං හා පිං විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close