දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය කැමැත්තෙන් බැදෙන් නැහැ

කැමැත්තෙන් බැදෙන් නැහැ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close