ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ආර්ථික තත්වය තීරණය වීම

ආර්ථික තත්වය තීරණය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා