ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කර්ම විපාක තීරණය වීම

කර්ම විපාක තීරණය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close