ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කර්ම විපාක තීරණය වීම 153

කර්ම විපාක තීරණය වීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close