සබ්බ පාපස්ස අකරණං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close