ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ලෝභ සහගත කාය වචී මනෝ ක්‍රියා

ලෝභ සහගත කාය වචී මනෝ ක්‍රියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close