ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ලෝභයේ ආදීනව දැකීම

ලෝභයේ ආදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close