ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ හේතුවේ අසාරත්වය දැකිම

හේතුවේ අසාරත්වය දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close