භාවනාව සුදු ආලෝකය නිසා කලු කිරන පිච්චීම

සුදු ආලෝකය නිසා කලු කිරන පිච්චීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close