ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක දිට්ඨ ධම්ම වේදනිය කර්ම

දිට්ඨ ධම්ම වේදනිය කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close